<![CDATA[АЛТЕРНАТИВА 13 ПГТ - НОВИНИ]]>Wed, 02 Mar 2016 18:10:30 -0800Weebly<![CDATA[ЧРЕЗ ИЗКУСТВО СРEЩУ АГРЕСИЯТА]]>Sat, 15 Aug 2015 16:45:55 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/-e Picture
Стартира проект на Фондация „Малък Зограф” „Искрата е у всекиго”. Проектът се финансира по програма „Дъга” от Фондация „Работилница за граждански инициативи” чрез Фондация „Велукс” който е насочен към създаване на култура за изразяване чрез изкуство вместо чрез агресия и страдание. 
Насилието и агресията във всичките си форми са предизвикателството пред нашия свят в 21. век. Отричайки крайните му форми, обществата като че ли не успяват да се справят с ежедневните прояви на насилие. Децата са често беззащитни жертви на агресивно поведение или последователно действащи насилници. Възрастните понякога предприемат недостатъчно адекватни рестриктивни или либерални мерки. И в крайна сметка децата са беззащитни.
Много често агресията е проява на желание за себеизява. В този смисъл предоставяйки на децата възможност да изразвят себе си, да се развиват, да участват в съревнования и конкурси. Инициаторите на проекта от Фондация „Малък Зограф” си поставят задача да помогнат на децата и учениците с прояви на агресия или жертви на насилие  не само да работят над себе си, но и да открият таланта си, предоставяйки им абсолютно безплатни уроци в сферата на изкуствата – музика, танци, писане, драма и рисуване. Изкуството е най-устойчивата форма на отстояване на авторитета на отделната личност. Паралелно  това ще бъдат консултирани от психолог и ще бъдат запознати с правата и задълженията си на граждани и деца.Така децата и учениците, участвайки в предвидените дейности, ще трансформират потиснатото или изразеното агресивно поведение в различни форми на изкуство. Ще участват в различни публични изяви - концерти, изложби, пленери, дискусии и конкурси, инициативи (подкрепяни от преподавателите си), което ще помогне да повишат личностното си самочувствие и да се справят с насилието.
Целите  на проекта„Искрата е у всекиго” са запознаване  с различните форми на насилие и агресия в обществото и осъзнаване на проблемите, свързани с агресивното поведение и насилието сред учениците и хората и намаляване  проявите на агресия и на нарушения на детските права в дома и училището чрез себепознание, развиване на творческите способности посредством различни форми на изкуство и гражданска активност.Спирайки се върху тези две цели, инициаторите виждат пресечната точка за  трайно  справяне с проблема за  насилието. Изкуството облагородява и хармонизира.
Целевата група е от 75 деца на възраст  от 7-18 години и  ще включва както деца с агресивно поведение и деца жертви на агресия, така и такива, които имат умението да се справят в агресивно-насилствени ситуации.
Учениците в някои занятия ще работят разделени по  възрастови групи, а в други – в сборни групи, съобразно тематичните планове.  Ще работят заедно и ще споделят проблемите си, Ще търсят решение през различните призми на възрастта. Ще работят екипно, което ще спомогне за създаването на подкрепяща приятелска среда сред тях.
Проектът е отворен към всички ученици в града.
ДЕЙНОСТИ
  1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
По време на изпълнението на инициативата  седмично ще бъдат провеждани психологически сеанси.Децата ще имат възможност да се срещат с психолог, да участват в индивидуални и групови сеанси, чрез които да осъзнаят източниците на гнева и причините за насилието.В груповите сеанс,  с приоритетност на непосредственото общуване със засилено участие на невербалната комуникация, участниците ще бъдат разделени по възраст и психологически порблеми – агресивни или жертви на агресията. Всяко дете ще има възможност да проведе индивидуални срещи с психолога с цел акцент върху личните проблеми свързани с порявите на  агресията.
Ще бъдат организирани и срещи в училищата, в които учат учениците, в часа на класа, по време на които децата ще споделят със съучениците си начините за справяне с насилието под формата на забавна игра – чрез ситуативни игри учениците ще бъдат поставяни в условия на свидетели или жертви на насилие или насилници. Ще се търси различна гледна точка за справяне с проблема, която е не само небрутална и незастрашаваща живота и сигурността на човека, но и емоционално разтоварваща. Тези часове ще бъдат изнесени извън училище.
  1. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
Заниманията по интереси ще се провеждат в две възрастови групи веднъж седмично за група. Децата ще имат възможност да се включат в едно или в няколко занимания по интереси: драма, рисуване,  творческо писане, музика и танци.Заниманията са тематично изведени от учениците:.Страхувам се, защото не разбирам - работна група психодрама. Изразявам се с рисуване - занимания по изобразително изкуство; Писането може да разкрие светове; Пея; Танцувам.
В отделни часове учениците ще работят под наблюдението и опитната ръка на професионалисти. Ще овладяват различните изкуства и ще изграждат своя общност, в която правилата са поставени от тях и светът е цветен и красив.Чрез изкуството те ще намират себеизява и ще развиват критическо мислене и отношение към изкуството.
  1. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - Правата на детето и правата на човека
Веднъж седмично за възрастова група учениците ще имат възможност да се запознаят със следните главни теми: Права.  Вземане на решения. Разрешаване на проблем.През часовете на класа, от училището от което са децата,ще се включат с различни инициативи и ще въвлекат съучениците си в инициативите, предприети от тях.
По време на занятията ще се запознаят с основни нормативни документи, свързани с правата на децата и с проблемите на агресията и насилието. Ще обсъждат казуси, ще дискутират, ще се общуват с  различни представители на институции в града.
Иновативността на проекта е в това, че в неформална среда на децата и учениците се предоставя възможност да работят едновременно с психолог, с творци и специалисти по гражданско образование, което не е застъпено в училище. Те да могат да намират обяснение за реакциите на другите и за собствените си реакции, да разбират причините за поведението на другите и на себе си, да се учат да овладяват гнева и агресията си, като им дават други форми - чрез изкуството. Изкуството облагородява и осмисля съществуването. Учениците ще открият таланта си в изобразителното изкуство, литературата, музиката и танците. Заниманията, свързани с правата на детето и на гражданина, ще подпомогнат самоувероността и компетентността на децата. Гражданските инициативи ще провокират включването им в обществения живот. Съчетаването на психосеанси с творчески занимания и дейности, касаещи гражданските права, ще доведе до преосмисляне на ценностите и нагласите на учениците.
Проектът е отворен към всички ученици от Самоков, които усещат агресивност у себе си, проявявали са или проявяват агресия и към деца жертви на агресия или насилие. Заниманията по рисуване, творческо писане, танци, пеене, драма, срещи с психолог са безплатни. Записвания са в школа „Захари Зограф”  на ул. „Цар Борис III” или в канцеларията на Професионална гимназия по туризъм. Повече информация на тел. 0878436350.
Настоящата публикация е стана възможна благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”.
Проектът се осъществява по програма „Дъга“ 2015-2017 г. на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Програмата цели да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство и да подпомогне социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

 
 


]]>
<![CDATA[младежки обмен в румъния]]>Sun, 19 Apr 2015 11:52:01 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/5 Picture
БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ ОТ ПГТ В РУМЪНИЯ НА МЛАДЕЖКИ ОБМЕН

00:30 вечерта на 22.03.2015г. бивши и настоящи възпитаници, един от които в момента учител от Професионална гимназия по туризъм, плюс 4-ма други млади хора от България за щастие на централна автогара София, а не ЖП гара, чакат.

Приблизително 09:00. Букурещ. Гара Филарет. Хм... Първи впечатления – бедност.

Недоспали, но в същото време готови за обиколка, тръгват да търсят как да се отърват от багажа и да разгледат румънската столица. Любопитството им е изострено – от медиите знаят, че Румъния вече е изпреварила България. Трябва да се види. Но първо да напуснат тази гара.

Ето ги след известно време, объркани, питащи за другата гара всекиго, когото видят и сметнат, че говори английски (с изненада установяват, че голям брой хора владеят английския). Разбират. Качват се в трамвай, почти същия като старите в София, не си купуват билети, шофьорът не продавал.

Пристигат и отново преследват хора за информация. Справят се. Без багаж са.

Вече са свободни за опознаване на града. Но къде да отидат? Сами без гид са. Отново въпроси към минаващите. Целта им е прочутата сграда на парламента. Но се озовават преди това на Патриаршията, като впоследствие разбрат, че са там. Успяват да  открият парламента, впечатлени са, огромен е, споглеждат се.  За какво ли използват пространството? А сега? Оглеждат се за нещо интересно. Мислят: София е по-впечатляваща. След това искат да видят стария град.  

Спират момиче, то се оказва изненадващо любезно и ги придружава. От това, което успяват да видят в столицата, установяват, че тази част е най-красива и най-чиста. Другото е сиво, мръсно, в по-голямата част потискащо. А шофьорите и трафикът – ужасни! Далеч са от нашите.

Времето не е с тях. Ветровито, дъждовно и тъжно. Замръзват и влизат в кафене да чакат посрещача си, който ще ги отведе до крайната цел. Това пътуване не е екскурзия нито туристическа обиколка на съседката.

Ето я и нея, запознават се и се отправят към друга част на града – огромен парк. Малко изнервени и много уморени се разхождат. Виждат арката, но със съжаление установяват, че няма да се насладят на постройката, тъй като е в ремонт.   

Става време да потеглят за автобуса. Предстоят им още  4 часа път.

А мястото... едно малко градче, приличащо по-скоро на село – Хорезу. Ще прекарат там следващите 10 дни. За да участват в обмен по Еразъм+. Името на проекта е Power of You(th).

Посрещнат ги част от неспящите вече пристигнали  участници в младежкия обмен от  Испания, Италия, Румъния и Турция.

10 дни са наситени с вълнения, емоции, труд, мислене, обмяна на идеи, опит, преживявания, опознаване и създаване на нови приятелства.

Програмата е особено натоварена, най-вече в първата половина на обмена. Но въпреки това не усещат времето, нито работата. Има и доста забавление, не само вечер, но и през деня по време на изпълнение на дейностите.

Главна цел на обмена е да се развие предприемаческият дух на участниците, като затова всеки ден имат разнообразни задачи и подходи, свързани с темата. Провеждат дискусии, симулации, създават фирми. Забавляват се и развиват творческите си умения, докато работят на креативни уъркшопи като правене на оригами, плетене на гривни; провеждат дейности на открито (предмно физически игри). Използват въображението и уменията си, за да научат на място на нещо, в което са добри, останалите участници. Трябва да мислят и действат бързо. Опознават града чрез малко състезание по между им. Запознават се с местната общност – приятни хора. Работят с децата от училището, което ги поразява с базата и размера си – в 7 000 град – ограмно ново модерно училище, в което работят 200 учители. Влизат в ролята на актьори, танцьори, певци, за да пресъздадат наученото. Дискутират морални въпроси и фотографират мигове. Упражняват математическите си способности.

Постепенно опознават нови националности, различно поведение не само по време на целия обмен, но и вечер, когато има партита, посветени на различните държави.

Пътуват до Сибиу, много красив град, но за жалост имат малко време за него. И пак ги следва дъжд. Но за сметка на това точно на следващия ден грейва слънце, но те трябва да работят на закрито.

Обикалят няколко манастира и се запознават с местното производство на керамични съдове. Поставят им задача да направят глинени изделия

Усещат умората и се виждат вече краят. Дните минават неусетно и време е за прощалното парти. Продължителност -  до ранни зори. Почти неспали се отправят към автобусната спирка, за да преминат по същия маршрут обратно до България. Има сълзи, има и смях.

Отново са там, където бяха и в началото. На неприветливата гара, на която и персоналът се оказва изнервен.

В 16:00 потеглят към София. Пристигнат към 23:00 и замечтават да поемат отново на път и да се видят със същите хора пак. Защото са станали приятели, защото са работили и са се забавлявали заедно – българи, румънци, турци, италианци и испанци.

Благодарности на Професионална гимназия по туризъм и на Българския младежки форум за преживяването от Диана Сайменова, Михаил Михайлов, Симеон Митов и Николай Георгиев!

Диана


]]>
<![CDATA[XV-та  Национална пролетна сесия]]>Fri, 10 Apr 2015 14:44:51 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/xv
От 2-ри до 5-ти април 2015 в град Варна се проведе “Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти и съвети в република България”. Темата на тазгодишната среща беше “Толерантността - хармония в различията”.
Участници от ПГТ и като представители на Младежкия парламент в Самоков бяха Стефан Стоименов и Йоанна Механджийска.
Ето част от техния разказ за представянето:
След като пристигнахме се запознахме с организаторите на пролетната сесия и програмата на събитията. Вечерта на първия ден се провете “гала” вечеря, от която бяхме приятно изненадани. На втория ден се проведе дискусия по групи, като всяка група се занимаваше с различна тема. За да се опознаем, изиграхме няколко ролеви игри. Темата на моята група беше “Проявата на толерантно и нетолерантно поведение” .
След като всяка група подготви своята тема, я представи пред останалите. Под формата на две пирамиди заедно разгледахме толерантното и нетолерантното поведение. След това изготвихме “дървото на толерантността”. Като символът на толерантното поведение бяха червените ябълки, а символът на нетолерантното поведение изгнилите ябълки.
После написахме своите послания на листата на дървото.
Част от програмата беше спектакълът  “Златното ключе” при ОДК-Варна. На третия ден се проведе мероприятието “Посети и опознай Варна” и отново чрез ролеви игри се запознахме с историческите и културните забележителности на града. Посетихме  и “Аладжа манастир”.
На четвъртия изобретихме общ годишен календар, в който всеки разказа за събитията, които се случват в неговия град през годината. От тази сесия аз се научих как да работя в екип и как да проявавам толерантност към другите. Най-хубавото от нея беше, че опознах себе си и научих много полезни неща.


Йоанна
]]>
<![CDATA[В Деня на шегата]]>Wed, 01 Apr 2015 19:45:27 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/-10Учениците от 10 а - Стефан, Васил, Радослав, Димитрина и Полина и от 11 а клас - Зарина и Виктория в последния учебен ден преди априлската ваканция (който съвпадна с Деня на шегата),представиха няколко драматизации пред учениците от училището. Водещ бе Васил, а Зарина - автор на текстовете.


http://www.agrotv.bg/p_3676%20Agenciq-za-razvitie-na-Rila---s-idei-za-razvitie-na-mestnite-obshtnosti.html

Блестящото представяне на кетъринг по време на мероприятие на Агенция за регионално развитие на Рила на учениците ни под ръководството на учителите по професионални предмети - Елeна Сердарева и Мариана Бакрачева - впечатли участниците в конференцията и отразяващите събитието медии. 

Без съмнение усилията на Агенцията и на ПГТ са насочени към устойчивото развитие на Рила, защото бъдещето на Самоков е несъмнено в туристическия сектор!
]]>
<![CDATA[В ЧЕСТ НА 3 МАРТ - ПОХОД ДО ДЪБОВА ГЛАВА]]>Mon, 02 Mar 2015 18:22:41 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/-3
2-ри март – ден преди националния ни празник. Група ученици смело се задават към един хълм – „Дъбова глава”. Тръгнали смело напред, като войници, готови да превземат крепостта... Е, все пак трябваше да започнем с патриотичен дух!

Добре, нека не навлизаме във фантазии за днешния ден, който беше страхотен. Сутринта, в 10:30, докато повечето от приятелите ни още спяха, ние тръгнахме на поход. Водеше ни г-н Михайлов. Бяхме една група от около 10 човека – малко, но точни и пълни с добро настроение...  и храна и вода, разбира се. Времето беше благоприятно за нас  - Слънцето грееше, облаците се бяха скрили – сякаш върхът отваряше вратите си за нас. Е, кал не липсваше, всъщност,  на места беше силно непроходимо, но нали сме войничета – нямаме страх от нищо! Направихме си снимка преди истинското изкачване и се запътихме нагоре... към върха! Изкачихме се на един дъх, както се казва, макар да се поизморихме на последното изкачване.  По пътя се снимахме още няколко пъти (накъде без снимки), един от нас дори си хвана гущер – пазителят на върха. Или поне така разбрахме, че му казват. Настроението ни беше на ниво. Имахме дори озвучение, което ни зареди още повече.

Вече пред върха той ни даде сериозен отпор. Сякаш ни беше намразил заради нещо. Вятърът задуха силно, стана ни студено, а пътеките ставаха все по-кални. Но нали знаете – сговорна дружина... до върха достига! Браво, войници, достигнахте до целта!

Горе беше по-ветровито и от подножията. Но походът си заслужаваше! Гледката беше уникална! А и ти е по-интересно, когато имаш за задача да назовеш всички височини, които виждаш – Шумнатица, Верила, Витоша, Рила, дори Стара планина. След това селата – Шипочане, Широки дол, Райово, Рельово, Доспей. Дори язовир Искър – бях качвал върха много пъти, много, но никога не се бях замислял за цялостната картина, която виждам оттам. Географията е интересна, когато се прилага на практика!

Та, по пътя към вкъщи изляхме детските си страсти – тичахме надолу по хълма, след което си направихме импровизиран пикник, говорихме си и се смяхме... Изкарахме си чудесно!

Следващата седмица най-вероятно ще има друг поход (стига времето да е добро), като дестинацията ще бъде различна. Ако някой не е успял да дойде днес – може да се присъедини! Колкото повече – толкова повече!

  Стефан С.

]]>
<![CDATA[ВПЕЧАТЛЯВАЩА ИЗЯВА]]>Mon, 02 Mar 2015 18:10:44 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/4
На 26.02.2015 г. в хотел „Арена” се проведе семинар в помощ на производителите от Рилските общини "Възможности за развитие на селското стопанство в Рила - как да си гарантираме успех”. Кетерингът за събитието беше задача на учениците от Професионална гимназия по туризъм. Отговорността за приготвянето на вкусотиите беше на госпожа Елена Сердарева, а украсата и сервирането бяха отговорност на госпожа Мариана Бакрачева и ученици от 10а клас.

"Нашата специалност е "кетеринг", но за първи път участваме практически в тази дейност. Беше истинско предизвикателство да не докоснем вкусотиите, приготвени от госпожа Сердарева с уста, но някак си го преживяхме. Работата беше изморителна, признавам. Стояхме прави от сутринта до обяд, но когато видиш, че хората ти се усмихват доволно, забравяш всичко. Беше интересно и забавно и много се радвам, че ми предстоят още много такива събития." сподели участничката Ваня за нас, която даде няколко интеревюта за национални медии, впечатлили се от ученията на учениците ни.

]]>
<![CDATA[3 МАРТ В ПГТ]]>Fri, 27 Feb 2015 19:29:15 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/1
3-ти март 1878 година – ден, в който една почти петвековна борба е завършена. Ден, в който дедите ни са извоювали свободата на България. Ден, без който сега може би нямаше да четете това.

Тази година се навършват 137 години от датата, променила
историята на България. Години, белязани с много падения и възходи, които нацията ни успява да преодолее. Но за днешния свят ли са се борили всички българи преди нас? Свят, в който не можеш да се чувстваш сигурен за утрешния ден, свят с толкова много неправди! Събираме се на една дата, за да почетем нещо, за което огромна част от хората сред нас не могат да съчинят две изречения. Всяка година отбелязваме 3-ти март, но сякаш не вникваме в същността му. За това ли се бориха будителите, за това ли се бори Левски?

През всичките тези години на свободна България хората в пределите на страната са преживели две световни и две балкански войни. Воювали са се и са давали живота си в стотици битки, пролели са кръвта на хиляди врагове, за да се слави името „България”. През всичките тези войни не сме изгубили нито едно знаме! Не сме паднали духом нито в една битка! Дори на връх Шипка, когато сме се изправили срещу многобройната турска армия, с привършващи ресурси и изморени войници, ние сме успявали да победим врага и да защитим страната си! Тъпкали са ни почти 5 века, преживели сме две световни войни, които сме загубили и заради които сме плащали невъзможни дългове, но никога не сме падали духом и сме продължавали борбата. 44 години сме били под социализъм, което до голяма степен ни е издигнало като икономическа и военна сила, и всичко това, за да доживеем да видим една България, в която няма принципи, в която няма надежда. България, чиито деца бягат извън пределите на родината си, а тези, които остават, я рушат и се подиграват с името и. И деца, и възрастни не знаят историята си, не знаят кой е виновен за свободната страна, в която се намират. А и не ги интересува. Предпочитат да живеят във виртуалния свят на технологиите, без да се интересуват от хората преди тях, които са изковали този свят. Граждани, които се ГАВРЯТ с портрети на националните ни герои и със самите тях. Бабите и дядовците, които са износили държавата на гърба си, днес живеят с минимална пенсия от 100-200 лева, при положение, че само сметките за тока им, който се произвежда в родината ни, но се разпределя от чуждестранни фирми, е половината от тази пенсия. В същото време плащаме на 240 политика, които не вършат нищо друго освен да отъпкват земята, която трябва да пазят. Става ми тъжно, като се замисля, че всичките национални герои са дали живота си, за да може днес да се подиграват над труда им.

А най-тъжното е, че никой не се замисля над това. Никой не се опитва да го промени, дори защитава положението, в което се намира. Паисий е искал сънародниците му да не се срамуват от това, че в кръвта им тече българска кръв, но по някога ме е срам да се нарека българин. Не заради друго, а заради сегашното положение на държавата.

Нека този 3-ти март бъде различен. Нека се замислим над тези думи и да се опитаме да променим поне нещо, което е по силите ни. Живеем в страна с прекрасни възможности. По телевизията, всеки ден, виждате лошата страна на прекрасната ни родина. Заслепени сме от лъжата, която ни пробутват. Не, нищо не е загубено! Заедно можем, стига да искаме. Можем да променим толкова много! Дори всеки от нас да сподели една снимка, която да показва доброто в родината ни, има голям шанс да променим начина на мислене на българина и да му дадем самочувствието, от което има нужда.

Всяко време има герои – вие може да сте тези герои! Спомняйте си тези преди вас и ги почитайте!

Честит празник, българи!


СТЕФАН СТОИМЕНОВ
]]>
<![CDATA[3 МАРТ в пгт]]>Fri, 27 Feb 2015 18:04:20 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/3
Днес училището ни оптразнува наближаващия национален празник – 3-ти март! Към края на деня учениците от първата сграда на ПГТ се събраха да уважат този светъл ден. Като един важен празник, той беше отбелязан подобаващо. Ученици развяха трибагреника в коридора на училището, докато други участници произнесоха патриотична реч на фона на приятна музика.
Представителите на училището с гордост взеха участие в честването.  На края загиналите за Освобождението на България бяха почетени с едноминутно мълчание.


После учебните занятия продължика, както само ние си го правим
. То се знае продължаваме напред!

Всички се потрудихме и се надяваме, че импровизираното ни тържество ви е харесало. Важно е да почитаме празниците си и да се отнасяме с уважение към тях.

Честит празник!


Кратко лирично съобщение

  За да почетем и красотата на родината ни, нека вземем участие в похода до „Дабова глава”  идния понеделник. Тръгването е в 10:30 часа от сграда номер 2!

               

]]>
<![CDATA[КОЛКО ВРЕМЕ]]>Fri, 27 Feb 2015 17:16:55 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/2 Колко време 
Хапем бузите си
Като оправдание
За грешките
Колко дълго
Чакаме спасение
Смучем собствения си 
Капан за битовизми
Кръвта не е извинение


Колко пъти 
Се натъпкваме
В космоса между думите
И сърбаме трици
Като топъл бульон
Уж пораснали
Още сричаме
Все едно е
Античен жаргон


Малко бяха жертвите
Малко бяха сълзите
На майките
Малко бяха празните
Детски люлки
Малко бяха 
Угасналите светулки


Колко години
На трапезата омраза
Вместо хляб
Вдигаме наздравица
С пороците
Звук от телевизор
Вместо смях
Кумир- тирани
Куршуми- правда


Вярвай, народе,
Прави комедия
Кръсти се пред бомбите
Не е твой'та елегия
Не са твои затворите
Не е твоя история
Заспивай, народе


Колко още 
Ще дъвчем вината
Колко листа
Не доживяха росата
От мъртво божество
Търсим позволение
Кръвта не е избавление


ЗАРИНА ГЛАВЕВА
]]>
<![CDATA[December 02nd, 2014]]>Tue, 02 Dec 2014 20:04:21 GMThttp://alternativa-pgt.weebly.com/105310541042104810531048/december-02nd-2014НОВИНИ ОТ СПОРТА В ПГТ
ТУРНИР ПО ФУТБОЛ


Турнир по футбол се проведе в ПГТ. Включиха 7 отбора и общо 32 участици от различни възрастови групи. Отборите са по класове - Асикс- 8А ,”Всички обичат Реймант -10А

Безименни - 10Б , “Фараон - 10В , ”Левски Вековен”- 11А Селяците – 12 В и Лудогорец Самоков - 12В.

Правилата изискват всеки отбор да е съставен от 4 състезатели плюс 2 резерви. Времетраенето на мача е 2 части по 5 минути. Финалът е в 2 части по 10 минути, а продължението 2 части по минута и половина.

1 среща се проведе между отборите на 10А и 11А.

Резултатът – 1:0, като  гол отбелязана Венцислав.

2- рата  среща се проведе между отборите на 10В и 10Б. Резултатът – 6:1 за 10Б. Гол майсторът – Радослав.

3- тата  среща се проведе между отборите на 8А и 12В. Завърши при резултат 9:0 за 12В.

4 - тата среща бе между отборите на Селяците от 12В и другата половина на 12В Лудогорец Самоков . Финал 3:0 за Лудогорец Самоков.

5- тата среща, с която се определи  3-то място се изигра между 11А и 10Б.  4:2 за 11А .

Финалът бе много оспорван, но накрая 1-то място взеха състезателите от 11А Левски Вековен с 2:1.

Победителите получиха грамоти и футболни топки.

Рефери от мачовете бяха госпожа Янева и господин Михайлов.


ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА

Турнир по тенис на маса се проведе на 26.11.2014 (сряда) по програма на клуб Аз обичам спорта по проект  Успех. Участваха 12 души, като системата на играта беше чрез номинации, като загубилите отпадаха от турнира, а победителите продължаваха докато останаха 3 – ма, които трябваше да играят един срещу друг за определянето на първите три места.

Първо място в турнира зае Николай Зашев, 11 а, второто Симеон Симеонов 9 Б, а трето място не бе излъчено. Участниците бяха получеха награди  химикали, тефтери и  CD дискове.

Дълго време след приключване на турнира учениците останаха да играят по между си.

Следващата сряда, 3.12.2014, ще се проведе турнирът по двойки отново организиран и провеждан от клуб Аз обичам спорта.

Йоана и Мелина

]]>